لایو هفتگی | تومورهای سیستم ادراری

لایو مشترک خانم دکتر مهراد و آقای دکتر سلیمانی در مورد تومورهای سیستم ادراری