مشاوره مرکز اورولوژی مهراد

مشاوره قبل از ازدواج

لذت جویی جنسی اختصاص به سن خاصی نداشته و به تعبیری دیگر فراسنی محسوب می شود. مجموعه لذات از جمله لذت جنسی، برای تمام سنین امری غریزی و خدادادی است. تفاوت موجود فقط به خاطر شیوه تظاهر آن است.
مشاوره مرکز اورولوژی مهراد