در برخی پژوهش های معدود که در ایران انجام شده است عامل ۴۰ درصد طلاق‌ها، عدم رضایت جنسی عنوان شده است. بنابراین آیا به نظر شما لازم نیست در جهت آموزشی جنسی خانواده ها از جمله زوجین جوان و جلوگیری از تبعات اجتماعی بعدی طلاق اقدام عاجبلی صورت پذیرد؟ درحالی که به راحتی میتوان با مشاوره قبل از ازدواج و آموزش جنسی زوجین جوان که در آغاز راه زندگی هستند از بروز مشکلات جنسی و اختلالات زمینه ساز طلاق پیشگیری کرد.

مشاوره قبل از ازدواج