سونوگرافی چیست؟

سونوگرافی یک روش از تصویربرداری است امواج فراصوتی است که برای بدن هیچ ضرری ندارد. در این سونوگرافی  امواج صوتی چون فراکانس بالایی دارند قابل شنیدن نیستند و با برخورد به موانع منعکس می شوند.

سونوگرافی مثانه چیست؟

به ارزیابی حجم مثانه، اندازه گیری ضخامت دیوار آن و تعیین وجود سنگ مثانه و تومورهای مثانه، سونوگرافی مثانه می گویند.

سونوگرافی باقی مانده ادرار

سونوگرافی مثانه معمولا با مثانه پر انجام می شود و این سونوگرافی به منظور تشخیص میزان باقی مانده ادرار انجام می گردد و در ابتدا فرد برای تشخیص ابتدا با مثانه پر سونوگرافی را انجام می دهد. سپس به منظور اندازه گیری میزان باقی مانده ادرار مجدد سونوگرافی با مثانه خالی انجام می شود.

 

سونوگرافی مثانه چگونه انجام می شود

رایج ترین روش سونوگرافی مثانه از طریق  پوست شکم است. در مواردی مثل بررسی اندازه پروستات لازم است مثانه در دو حالت پر و پس از تخلیه سونوگرافی شود. بسیاری از بیمارانی که با شکایت احتباس ادراری مراجعه می کنند، در واقع دچار احتباس ادراری نیستند. ارزیابی حجم مثانه بر پایه معاینه فیزیکی به علت شرایطی مثل چاقی بیمار مشکل است و دقیق نیست. سونوگرافی مثانه می تواند حجم مثانه را به طور دقیق تعیین کند و از سونداژ غیر ضروری مثانه جلوگیری نماید.

هنگامی که نیاز به گذاشتن سوند در مثانه باشد.سونوگرافی مثانه، قرارگیری صحیح سوند در مثانه را نشان می دهد. در کودکان، تخمین حجم مثانه می تواند از گذاشتن سوند در مثانه برای این کار جلوگیری نماید

در مرکز ارولوژی مهراد  خدمات سونوگرافی با استفاده از تجهیزات و دستگاه های مدرن و با نظارت مستقیم سرکارخانم دکتر مهری مهراد انجام می شود .