ماساژ پروستات در مرکز اورولوژی مهراد

سونوگرافی پروستات

سونوگرافی پروستات آزمایشی است که با پرتاب امواج صوتی از بافت های بدن، تصاویر سیاه و سفید از پروستات تولید میشود.
سونوگرافی کلیه مثانه پروستات بیضه در مرکز اورولوژی مهراد