تشخیص و درمان بی‌میلی جنسی

بی میلی جنسی در زنان یک اختلال شایع است که عوامل روانی و فیزیکی در آن تاثیر دارد.
تشخیص و درمان بی‌میلی جنسی