صندلی الکترومگنت

صندلی الکترومگنت با ایجاد یک میدان مغناطیسی بسیار متمرکز در کف لگن به عضلات نفوذ می کند و به طریق تحریک شاخه های عصبی باعث انقباض عضلات کف لگن می شود.