بایوفیدبک مرکز اورولوژی مهراد

بایوفیدبک در اورولوژی

بایوفیدبک اطلاعات مربوط به اتفاقی که در بدن رخ می دهد را می گیرد و آن را به گونه ای ارائه می دهد که می توانید ببینید یا بشنوید و درک کنید. بایوفیدبک در مطالعات بیشماری در درمان بی اختیاری ادرار اثبات شده است.