تشخیص و درمان واژینیسموس

واژینیسموس (Vaginismus) هنگامی است که عضلات واژن هنگام وارد شدن چیزی به داخل آن منقبض می شوند.
تشخیص و درمان واژینیسموس مرکز اورولوژی مهراد