چکاپ بانوان

چکاپ بانوان اساسا در اورولوژی اهمیت زیادی دارد، به خاطر قرار گرفتن مثانه در مجاورت رحم ، هر اتفاقی که برای بانوان به خصوص در زمان حاملگی و زایمان رخ دهد مثانه و سیستم ادراری را تحت تاثیر قرار می دهد .
چکاپ بانوان مرکز اورولوژی مهراد