لایو هفتگی | میلومننگوسل

مننگوسل یا میلومننگوسل زیرمجموعه یا قسمتی از یک بیماری بزرگتر به نام «نقص لوله عصبی باز»است. نقص لوله عصبی باز (NTDs)، نوعی اختلال مادرزادی در مغز یا نخاع و شایع‌ترین اختلال ناتوان‌کننده مادرزادی است. این اختلال در ماه اول بارداری؛ پیش از آنکه مادر متوجه بارداری خود شده باشد رخ می‌دهد.