لایو هفتگی | اهمیت حفظ روحیه و تفکر مثبت در دوران کرونایی

در روزهای کرونایی و شرایط حال حاضر کشور در مواجهه با کروناویروس ، حفظ روحیه و اندیشه‌ی مثبت در بهبود سیستم ایمنی بدن نقش بسزایی دارد…