۵۰ درصد افراد دیابتی گرفتار اختلال عملکرد مثانه هستند