سیستوسکوپی

سیستوسکوپی چیست؟ سیستوسکوپ یک لوله نازک است که در انتهای آن دوربین و نور قرار دارد. در طی سیستوسکوپی، پزشک این لوله را از طریق مجرای ادرار و در مثانه بیمار قرار می دهد تا بتواند داخل مثانه شما را تجسم کند. تصاویر بزرگنمایی شده از دوربین در صفحه ای نمایش داده می شود که […]