سونوگرافی مثانه مرکز اورولوژی مهراد

Diagnosis and treatment of neurogenic bladder

تشخیص و درمان مثانه عصبی مرکز اورولوژی مهراد