گزارش خبر شبکه ۴ سیما از سمینار علمی مننگوسل و اسپینا بیفیدا