گفتگو با دکتر مهری مهراد در حاشیه سمینار میلومننگوسل