لایو هفتگی | تومور کلیه

صحبت های خانم دکتر مهراد و آقای دکتر سلیمانی در مورد تومورهای کلیه